Salgsbetingelser

Generelt
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for bedrifter av varer over Internett og gjelder for handler på skomaskiner.no samt andre digitale platformer der Skomaskiner er representert.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. Partene
Selger er Skomaskiner AS, Rabekkgaten 23, 1523 Moss, post@skomaskiner.no, Telefon 95031227, Orgnr 913192559, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Alle priser er oppgitt ekskl mva om ikke annet er oppgitt.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Ved handel på Skomaskiner.no, blir faktura til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Skomaskiner.no må anses som veiledende. Leveringstid oppgitt i antall dager skal forstås som hverdager. Befrakters tid kommer i tillegg.

Pris for frakt avhenger av hvor i landet varen skal fraktes. Fraktinformasjon oppdateres i kassen når du taster adresse.

Selger kan kansellere ordre der levering blir vesentlig dyrere enn de beregnede kostnadene. I slike tilfeller kontaktes kunden med et nytt forslag til fraktkostnad, som kunden kan takke ja eller nei til.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når varene er overlevert fraktfører, om ikke annet er skriftlig avtalt.

8. Forsinkelse og manglende levering

Ved forsinkelser som skyldes selgeren, skal selgeren gi et estimat på hvor lang tid det vil ta å løse saken. Om saken ikke kan løses innen rimelig tid, skal kjøper ha mulighet til å heve kjøpet.

9. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon kan skje senest 12 mnd etter at kjøper overtok varen.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.

10. Retur og refusjon

Skomaskiner tillater ikke retur eller refusjon av varer annet enn der det foreligger en feil eller mangel ved varen (punkt 9), eller ved forsinkelse som angitt i punkt 8. Selger vil ta kontakt for henting og utbedring senest 1 uke innen mottatt reklamasjon. Feilen skal i første omgang søkes å utbedres. Dersom dette ikke er mulig, vil kjøper tilbys erstatningsprodukt eller refusjon. Ved en refusjon skal dette utstedes innen 30 dager fra mottatt vare i retur. Ved retur av vare som skyldes feil hos kjøper, belastes kjøper frakt. Ved feil som skyldes selger, skal selger stå for fraktkostnader. Merk at Skomaskiner AS kun selger til bedrifter og at forbrukerkjøpslovens vilkår om angrerett ikke er gjeldende. Bedrifter som ønsker å teste varene oppfordres derfor til å kontakte Skomaskiner før kjøp for å få arrangert en test av varene.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Force majeure
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

14. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.